Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

BEGRIPPEN

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk laat verrichten

Het werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en hoveniersbedrijf De Bruin overeengekomen en uit te voeren werkzaamheden :
– levering van diensten
– levering van materialen

Het bestek: Een beschrijving van het werk, inclusief bijbehorende tekeningen, voorschriften en voorwaarden

Tijden: De werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende normale werkdagen gedurende de algemeen gangbare tijdstippen. Op van overheidswege of op enigerlei andere wijze voorgeschreven dan wel lokaal gangbare feest-, vakantie- of vrije dag erkende dagen worden de werkzaamheden niet uitgevoerd.

Overmacht: Als overmacht voor hoveniersbedrijf De Bruin zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. In dit geval is hoveniersbedrijf De Bruin gerechtigd de nakoming van de voor hoveniersbedrijf De Bruin uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht. Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden.

Offerte: Prijsaanbieding. Deze wordt schriftelijk vastgelegd en aan de opdrachtgever toegezonden.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van hoveniersbedrijf De Bruin aan de opdrachtgever met vermelding van een omschrijving van de werkzaamheden, de te gebruiken materialen, de vermoedelijke dag van aanvang van de werkzaamheden, de prijs.
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de
opdrachtgever en hoveniersbedrijf De Bruin. Afwijkingen van de bepalingen dienen in
onderling overleg te worden vastgesteld en schriftelijk in tweevoud te worden bevestigd aan de
opdrachtgever. De opdrachtgever dient 1 exemplaar voor akkoord getekend en aangetekend retour
te zenden. Na ontvangst zijn de afwijkende bepalingen van toepassing.
– De toepasbaarheid van deze voorwaarden kan door de opdrachtgever op geen enkel moment opzij
worden gezet, tenzij schriftelijk overeengekomen.
– De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden van hoveniersbedrijf De Bruin te
kennen en integraal te accepteren. Indien de opdrachtgever / aanvrager van een offerte dit wenst,
wordt op eerste aanvraag een exemplaar van de algemene voorwaarden van hoveniersbedrijf De Bruin aan hem toegezonden.
– Betaling: binnen 14 dagen na dagtekening dient het bedrag zonder compensaties op een door
hoveniersbedrijf De Bruin aangewezen rekeningnummer bijgeschreven te zijn.
– Aanmerkingen op de uitvoering van het werk: binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden
beëindigd zijn.

OFFERTE
– De in de offerte genoemde prijzen zijn richtprijzen excl. B.T.W., tenzij anders vermeld. De offerte is
gebaseerd op het bestek / de prijsaanvraag. De daadwerkelijk in rekening te brengen bedragen
worden vermeld in de opdrachtbevestiging. De offerte heeft betrekking op een totale aanbieding.
Het is een ondeelbaar geheel. Er kan niet een onderdeel uit gehaald worden en separaat als
opdracht uitgevoerd worden voor de prijs vermeld uit een totaal aanbieding.
– De offerte geeft een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden incl. de te gebruiken en/of
te leveren materialen.
– De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.
– Indien de opdrachtgever niet binnen 1 maand na dagtekening van de offerte te kennen geeft het
werk door hoveniersbedrijf De Bruin uit te laten voeren, kunnen de calculatiekosten aan de
aanvrager van de offerte in rekening gebracht worden. Indien overeengekomen, kunnen, als de
opdracht op een later tijdstip alsnog door hoveniersbedrijf De Bruin uitgevoerd wordt, deze
kosten verrekend worden.

OPDRACHTBEVESTIGING
De overeenkomst komt tot stand door een bevestiging van de opdrachtgever aan hoveniersbedrijf De Bruin dat hij de offerte wil laten uitvoeren, dan wel door het afspreken van een datum waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen. Indien de opdrachtgever en hoveniersbedrijf De Bruin een uiterste datum van oplevering overeengekomen zijn, dan dient dit, door beide partijen ondertekend, op de opdrachtbevestiging aangetekend te worden. Eventuele materiële en immateriële schade van de opdrachtgever, waarvoor hij hoveniersbedrijf De Bruin aansprakelijk stelt, kunnen nimmer leiden tot een schadeloosstelling die door hoveniersbedrijf De Bruin aan de opdrachtgever betaald moet worden van een bedrag hoger dan het bedrag dat hoveniersbedrijf De Bruin voor deze opdracht in rekening gebracht heeft. Bij overmacht zal hoveniersbedrijf De Bruin nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor welke vorm van schade dan ook.

VERPLICHTINGEN VAN HOVENIERSBEDRIJF DE BRUIN
– Hoveniersbedrijf De Bruin verplicht zich het werk, zoals omschreven in de
opdrachtbevestiging, naar zijn beste kunnen uit te voeren.
– Het werk wordt uitgevoerd binnen de normale werktijden van hoveniersbedrijf De Bruin
– Het werk wordt uitgevoerd door bevoegde personen, volgens richtlijnen zoals die gegeven worden
door de opdrachtgever. Indien hoveniersbedrijf De Bruin de opdrachtgever heeft gewezen
op een situatie ( bijvoorbeeld een ondeugdelijke ondergrond ) waardoor het resultaat niet
optimaal kan zijn ( zulks naar inschatting van hoveniersbedrijf De Bruin), is hoveniersbedrijf
De Bruin niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het resultaat van het werk.
– Hoveniersbedrijf De Bruin zal de wettelijke verplichtingen, die verband houden met de
afdracht van sociale premies en loonbelasting, die rechtstreeks het gevolg zijn van het aan
hoveniersbedrijf De Bruin opgedragen werk, stipt voldoen.

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
– De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het werk ongestoord uitgevoerd kan worden op de
afgesproken tijden.
– De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle relevante gegevens ( zoals bijvoorbeeld het bestek,
vergunningen e.d. ) op tijd ter beschikking staan van hoveniersbedrijf De Bruin.
– Financiële gevolgen van veranderingen in voorschriften of werkinstructies, al dan niet van
overheidswege voorgeschreven, tussen de offertedatum / opdrachtbevestigingsdatum en het
moment van de daadwerkelijke uitvoering van het werk, zullen door de opdrachtgever
gecompenseerd worden.
– De opdrachtgever is verplicht het object(en) waar hoveniersbedrijf De Bruin zijn
werkzaamheden verricht, te verzekeren tegen brand- en stormschade.
– De opdrachtgever is verplicht de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen ( gas, water, elektra )
ter beschikking te stellen. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
– Financiële gevolgen van vertragingen in het werk als gevolg van omstandigheden waarvoor de
opdrachtgever aansprakelijk is, worden op de opdrachtgever verhaald.
– Financiële gevolgen van gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever zijn
verstrekt, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
– Het werk dient per auto normaal bereikbaar te zijn. Aan- en afvoer van materiaal dient ongestoord,
per vrachtauto, plaats te kunnen vinden.
– Medewerkers van hoveniersbedrijf De Bruin dienen gebruik te kunnen maken van sanitaire
voorzieningen, kantine e.d. zoals die aanwezig zijn op het werk.
– De opzet van het werk dient zodanig te zijn dat schade in de ruimste zin des woords, wordt
vermeden.
– De opdrachtgever stelt voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van afval en zorgt voor afvoer
hiervan.
– De opdrachtgever zorgt voor rust, orde en veiligheid op het werkterrein. Hij zorgt ervoor dat de ter
beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen in goede staat verkeren.
– Indien de opdrachtgever kosten moet maken om aan de bepalingen te voldoen, dan kunnen deze
niet op hoveniersbedrijf De Bruin verhaald worden.

PRIJZEN / MEERWERK
– Alle in de offerte / opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders
aangegeven.
– Indien omstandigheden in de ruimste zin des woords, waarop de prijsvorming van de offerte /
orderbevestiging gebaseerd is, wijzigen, is hoveniersbedrijf De Bruin gerechtigd zijn
prijsstelling te wijzigen overeenkomstig de verandering in die omstandigheden ook al kon dit door
hoveniersbedrijf De Bruin voorzien worden. Indien hoveniersbedrijf De Bruin hiervan
gebruik maakt, dan zal dit schriftelijk, onder opgave van redenen, aan de opdrachtgever kenbaar
worden gemaakt en toegepast worden op elke (termijn)factuur
– Meerwerk dient tegen het geldende tarief door de opdrachtgever voldaan te worden. Dit geldt ook
indien voor dit meerwerk geen schriftelijke opdracht is verstrekt.
– Minderwerk dient met de opdrachtgever verrekend te worden.

OPNEMING
De opneming van het werk dient binnen 8 werkdagen nadat hoveniersbedrijf De Bruin de opdrachtgever hiertoe verzocht heeft, plaats te vinden. Het verzoek om opneming gericht aan de opdrachtgever dient de datum waarop het werk klaar is te vermelden.

De opdrachtgever bevestigt schriftelijk wanneer de opneming plaats zal vinden waarbij hij er voor zorg draagt dat dit tijdstip minimaal drie dagen van te voren bij hoveniersbedrijf De Bruin bekend is. Indien het werk niet goedgekeurd is, dan dient dit schriftelijk binnen tien kalenderdagen aan hoveniersbedrijf De Bruin medegedeeld te worden onder opgave van redenen. Bij uitblijven van zo’n schrijven wordt 10 kalenderdagen na opneming het werk geacht goedgekeurd te zijn. Kleine gebreken die het in het gebruik nemen van het object niet in de weg staan, kunnen geen reden zijn voor het weigeren van de goedkeuring. Deze gebreken dienen dan wel op korte termijn hersteld te worden. De betalingstermijn wordt gehandhaafd.

OPLEVERING
De opleveringsdatum dient in onderling overleg vastgesteld te worden en uitsluitend schriftelijk met vermelding van deze datum in de overeenkomst vastgelegd te worden. Indien in de overeenkomst geen datum genoemd wordt, dan wordt er geacht geen uiterste opleveringsdatum overeengekomen te zijn. Indien de opleveringsdatum een dag is die niet als werkdag wordt beschouwd, dan is de eerstvolgende werkdag de dag waarop opgeleverd dient te worden.

De opleveringsdatum wordt automatisch verlengd met eventueel voorkomende onwerkbare dagen. Hieronder wordt verstaan: omstandigheden / dagen waarop buiten de schuld / aansprakelijkheid van hoveniersbedrijf De Bruin om, niet gewerkt kan worden.

Indien er wijzigingen ( bijvoorbeeld meerwerk, veranderingen in het werk enz. ) in het werk opgetreden zijn, dan moet in onderling overleg schriftelijk een nieuwe opleveringsdatum vastgesteld worden. Deze dient verlengd te worden met minimaal het aantal dagen dat dit werk met zich mee brengt. Indien het werk is goedgekeurd ( mondelinge of schriftelijke mededeling aan hoveniersbedrijf De Bruin / verstrijken van 10 kalenderdagen na dagtekening nadat hoveniersbedrijf De Bruin heeft gemeld dat het werk klaar is en hierop geen aangetekende brief van de opdrachtgever gekomen is, waaruit blijkt dat deze het hier niet mee eens is, bij opneming is het werk goedgekeurd ), dan wel in gebruik is genomen, dan wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Indien een deel van het werk in gebruik wordt genomen dan wordt dit deel als opgeleverd beschouwd.

ZEKERHEID
Hoveniersbedrijf De Bruin kan voor, tijdens of na het aannemen van het werk een voorschotbetaling op de eindfactuur dan wel een zekerheid bedingen. Indien de opdrachtgever hieraan geen gehoor kan of wil geven, dan is hoveniersbedrijf De Bruin gerechtigd het werk op te schorten, zonder dat hiervoor door de opdrachtgever een schadevergoeding kan worden geclaimd.

ONTBINDEN OVEREENKOMST
– Zonder gerechtelijke tussenkomst kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden
in geval dat 1 van de partijen in surseance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement
wordt verklaard.
– in geval van overmacht.

Als hoveniersbedrijf De Bruin door een reden die buiten zijn schuld/invloedssfeer ligt ( overmacht ), het werk niet binnen de afgesproken termijn uit kan voeren, is de opdrachtgever gerechtigd het werk door een ander bedrijf uit te laten voeren. Zulks zonder recht op schadevergoeding uit te betalen door hoveniersbedrijf De Bruin. Deze is gerechtigd het werk te beëindigen en de gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever zal zonder hierop kortingen toe te passen deze rekening binnen 14 dagen na dagtekening voldoen.

Als de opdrachtgever door een overmachtsituatie het werk laat beëindigen, dan is hij gehouden de door hoveniersbedrijf De Bruin gemaakte kosten te vergoeden.

Degene, die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de andere partij, verplicht zich alles in het werk te stellen om schade, die door welke partij dan ook geleden zou kunnen worden tot het minst mogelijke te (doen) beperken. Eventuele kosten dienen door de andere partij te worden vergoed.

BETALINGSCONDITIES
factuurbedragen tot € 2250,= excl. B.T.W. :
50% voor aanvang van de werkzaamheden
50% binnen 14 dagen na oplevering

factuurbedragen vanaf € 2250,= excl. B.T.W.:
25% voor aanvang van de werkzaamheden.
50% binnen 14 dagen na aanvang van de werkzaamheden.
25% binnen 14 dagen na oplevering.

BETALING
Betaling van de (termijn)factuur dient te geschieden met inachtneming van het hierboven staande op een door hoveniersbedrijf De Bruin aangewezen bankrekeningnummer. Indien betaling van een termijn niet tijdig is bijgeschreven, dan heeft hoveniersbedrijf De Bruin het recht het werk voor onbepaalde termijn op te schorten, waarbij alle kosten die hierdoor bij welke partij dan ook ontstaan, voor rekening van de opdrachtgever zijn. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling 1,5% vertragingsrente per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als gehele maand gerekend wordt. Deze vertragingsrente wordt gerekend vanaf 14 dagen na factuurdatum tot het moment waarop hoveniersbedrijf De Bruin over dit factuurbedrag kan beschikken. De (eind)factuur wordt binnen redelijke termijn na oplevering van het werk bij de opdrachtgever ingediend en bevat een specificatie van de werkzaamheden. De B.T.W. wordt hierop afzonderlijk vermeld. Indien invordering noodzakelijk is, dan worden de buitengerechtelijke invorderingskosten van 15% van het factuurbedrag ( met een minimum van € 150,= ) volledig op de opdrachtgever verhaald. Bij betaling wordt eerst de vertragingsrente als voldaan beschouwd, vervolgens de invorderingskosten en als laatste de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zullen in een gerechtelijke procedure volledig mee gevorderd worden. Bedragen die de opdrachtgever meent te kunnen vorderen van de hoveniersbedrijf De Bruin, mogen nimmer worden gecompenseerd/verrekend.

De opdrachtgever verkeert zonder verdere ingebrekestellingen in een toestand van nalatigheid/verzuim wanneer hij niet binnen 14 dagen nadat hij een betalingsherinnering ontvangen heeft, aan zijn verplichtingen voldaan heeft. Invorderingsmaatregelen zullen hierna genomen kunnen worden.

EIGENDOM VAN ONTWERPEN E.D.
Alle door hoveniersbedrijf De Bruin gemaakte tekeningen e.d. blijven eigendom van hoveniersbedrijf De Bruin. Alle rechten hierop worden voorbehouden en dienen gerespecteerd te worden.

Alle materialen en gereedschappen, voor zover nog niet verwerkt, blijven eigendom van hoveniersbedrijf De Bruin totdat de laatste (termijn)factuur betaald is. Niet betaalde materialen en gereedschappen dienen op eerste verzoek voor hoveniersbedrijf De Bruin toegankelijk te zijn. De opdrachtgever draagt het risico van alle mogelijke schade voor alle materialen en gereedschappen in de ruimste zins des woords. Deze bepaling geldt niet wanneer de opdrachtgever aan kan tonen dat de schade veroorzaakt is door nalatigheid van hoveniersbedrijf De Bruin.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en hoveniersbedrijf De Bruin is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ter zake van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst tussen de opdrachtgever en hoveniersbedrijf De Bruin is de Arrondissementsrechtbank in Leeuwarden bevoegd.

Uitzetten van de schutting:
Bij het uitzetten van de lijnen en peilen dient de opdrachtgever aanwezig te zijn. De uitzetting dient in samenspraak met de opdrachtgever gedaan te worden, of de opdrachtgever dient van te voren de lijnen, alsmede de hoogte van de schutting uit te zetten. Op het moment dat de lijn definitief is uitgezet dient de opdrachtgever hier een akkoord voor te geven. Wij plaatsen de schutting op de door u gewenste plaats. Mocht het geval zich voordoen dat bij graafwerkzaamheden schade ontstaat aan kabels en/of leidingen dan kan Buitengewoon De Bruin hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Garantie:
Beton: Wij geven 10 jaar garantie op al ons beton. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen in het product zitten. Ook het verkleuren van de beton valt niet onder de garantie. Betonproducten worden gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Zo gezien dus een volkomen natuurlijk product. Bij beton kan cement een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. De kalk zet zich op het betonoppervlak af als witte uitslag (kalkuitbloeing). Dit verschijnsel hoort bij de productie van beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalkuitbloeing wordt niet als klacht geaccepteerd. Om dit te voorkomen dient de gehele schutting eenmalig geschilderd te worden met een speciale betonverf. De Combi betonpalen zijn niet leverbaar als eindpaal en de korte Combi betonpalen niet als hoekpaal. Standaard worden de betonpalen met diamantkop geleverd.

Onder de garantie valt:
– Grove scheuren of gaten in de materialen
– Spontaan kapot knappen van het beton (niet door de druk bij hoogteverschillen)
– Betonrot

Hout: Wij geven 1 jaar garantie op al onze geïmpregneerde schuttingen. Ook hier geldt dat het een natuurproduct is, het hout kan vocht opnemen, hierdoor kan de maatvoering afwijken. bijvoorbeeld de dikte van de planken kan verschillen van 16 tot 19 mm. Deze planken bieden wij aan als 17-18 mm Wij werken uitsluitend met hoogwaardige materialen, maar desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Hier kan helaas geen garantie op worden gegeven, omdat wij van te voren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkeld in de loop van de tijd.

Onder de garantie valt:
– Grove scheuren in het materiaal
– Productiefouten
– Houtrot

Wij geven geen garantie op:
– Stormschade
– Verzakkingen ( horizontaal en verticaal. dit ligt aan de ondergrond en is nooit van te voren bekend)
– Scheefhangen van de schutting. Als de schutting bij oplevering akkoord is dan is Buitengewoon De Bruin niet meer verantwoordelijk voor de schutting. Buitengwoon de Bruin heeft geen inzicht meer wat er met de schutting gebeurd. 

Een schutting heeft ook onderhoud nodig. Als de schutting geplaatst is kan het zijn dat na verloop van tijd de palen scheef gaan staan. Dit komt omdat de grond tijdens het plaatsen los is geweest en inklinkt. Het scheef zakken kunt u eenvoudig zelf verhelpen door de paal recht te duwen en de grond rondom de paal aan te stampen. Ook na een storm zet u op deze manier de schutting weer recht. Wij geven dan ook geen garantie op stormschade of scheef zakken.

Emmeloord, 1 maart 2014

B. De Bruin

Scroll naar boven